B2B E-Store (ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ)

จุดใช้งานสำหรับวัสดุ MRO ผ่านเครื่องจ่ายอัตโนมัติพร้อมการควบคุมงบประมาณในการเบิกจ่ายและบันทึกตามเวลาจริง


B2B E-Store (ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ) - TPC2000 (image)
ภาพที่่ 1 ผังการทำงานของระบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

B2B E-Store (ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ) - TPC2000 (image 1)
ภาพที่ 2 ตัวอย่างตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้จริง

B2B E-Store (ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ) - TPC2000 (image 2)
ภาพที่ 3 ตัวอย่างตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้จริง